Hieronder vindt u de laatste updates van deze site. 


12/01/2024

Windbrekers volop in het nieuws na druk bezochte bijeenkomst:

 

De goedbezochte informatiebijeenkomst tegen overlast door de windturbines heeft in de media veel stof doen opwaaien.

Zowel omroep Flevoland , NPO2 en diverse dagbladen hebben aandacht besteed aan de bijeenkomst. Klik hier voor nog meer medianieuws

 

 

 


05/01/2024

Windbrekers eisen actie tegen overlast windturbines:

Inwoners Swifterbant uitgenodigd voor informatieavond op woensdagavond 10 januari 2024 in de Hoeksteen.

Beste Dorpsbewoners,

De windturbines draaien inmiddels rondom ons dorp. We weten van honderden mensen dat er hinder wordt ondervonden! Dit heeft geresulteerd in een handhavingsverzoek aan de gemeente Dronten om de overlast in Swifterbant te minimaliseren. Dit verzoek is ondertekend door meer dan 120 dorpsbewoners die met name ’s nacht geluidsoverlast ervaren.

De Windbrekers zijn niet tegen windturbines, maar wel tegen onnodige overlast. We hebben al diverse stappen ondernomen om de overlast te beperken, maar tot op heden zonder resultaat. Daarom is het nu tijd voor een niet te missen tegengeluid.

Woensdag 10 januari 2024 organiseren wij om 20:00 uur een informatieavond in de Hoeksteen om te vertellen wat we hebben gedaan, waar we staan en wat we moeten en kunnen doen.

Naast geluidsoverlast zijn er nog andere zaken waar we ons zorgen over maken. 

Lees de flyer hiernaast:

 

Tijd om je te laten horen, voordat Swifterwint/Windplanblauw en de gemeente helemaal doof zijn geworden, zodat ze niet meer om ons geluid heen kunnen!

 

We hopen jou ook te ontmoeten op deze avond om gezamenlijk ervoor te zorgen dat we de leefbaarheid in ons dorp bewaken/terugbrengen.

 

WIL JE OOK AANWEZIG ZIJN BIJ DEZE BIJEENKOMST? LAAT HET EVEN WETEN VIA DE MAIL DAT JE KOMT. (in verband met de te reserveren ruimte, bij voorkeur vóór 6 januari) 

 

De Windbrekers.

 


19/02/2023

Uitspraak Rechtbank: Vergunningen Windplan Blauw onterecht verleend, maar blijven voorlopig geldig

Utrecht, 17 februari 2023

De vergunningen die de gemeente Dronten in 2018 heeft verleend voor het nieuwe Windplan Blauw zijn met de kennis van nu in strijd met Europees recht. Toch blijven deze vergunningen nu voorlopig gelden en mag het windpark in gebruik genomen worden. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, die gaat over de gevolgen van het Europese ‘Nevele-arrest’ voor bestaande Nederlandse windparken.

Nevele, Delfzijl en Swifterbant

 

Windplan Blauw is een nieuw windpark, deels op land en deels in het IJsselmeer, in de omgeving van Swifterbant. Het gaat om een park met 61 windturbines tot 248 meter hoogte. Daarmee worden 74 oude windturbines vervangen. Het deel van het windpark dat op land komt is al gebouwd en de planning is om dat in april in gebruik te nemen. Stichting Windbrekers Swifterbant bestaat uit een groep mensen die zich zorgen maakt over de gevolgen van het nieuwe windpark voor inwoners van Swifterbant. In 2021 hebben ‘de Windbrekers’ de gemeente gevraagd om de vergunningen uit 2018 opnieuw te beoordelen. Toen dat niks opleverde hebben ze de zaak aan de bestuursrechter voorgelegd, waarbij ze naar nieuwe Europese rechtspraak verwijzen.
 
In 2020 heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in het Nevele-arrest namelijk geoordeeld dat de Vlaamse regels voor windparken in strijd met Europees recht zijn, omdat daarvoor geen milieubeoordeling is gemaakt. Naar aanleiding van het Nevele-arrest heeft de Raad van State als hoogste bestuursrechter in Nederland in 2021 vastgesteld dat dit probleem ook speelt voor de Nederlandse regels over het geluid, de slagschaduw en veiligheid van windturbines. Dit deed de Raad van State in een zaak over een windpark in Delfzijl. Sinds het Nevele-arrest en de Delfzijl-uitspraak zijn er in de maatschappij vragen over wat deze rechtspraak betekent voor een windpark zoals Windplan Blauw, dat vergunningen heeft die eerder al door de rechter zijn goedgekeurd.
 
In een zaak over een bestaand windpark in ’s-Hertogenbosch vond de rechtbank Oost-Brabant vorig jaar dat het Nevele-arrest niet van toepassing was. Volgens de gemeente Dronten blijkt bovendien uit de videotoelichting op de website van de Raad van State bij de Delfzijl-uitspraak dat bestaande windparken gewoon door kunnen gaan. Daar is de rechtbank het niet mee eens. De persrechter heeft in die video een duidelijk voorbehoud gemaakt en gezegd dat juist over dit onderwerp mogelijk nog rechtszaken volgen. De rechtbank Midden-Nederland heeft in deze zaak gekeken naar het Nevele-arrest en naar andere beslissingen van het Europese Hof. Daaruit leidt zij af dat het intrekken van een bestaande vergunning voor een windpark een maatregel kán zijn om de strijdigheid met het Europese recht (tijdelijk) op te heffen. De bestuursrechter in Utrecht is het dus niet eens met de uitspraak in de Bossche zaak.
 
Bij de vraag of de vergunning van Windplan Blauw in dit specifieke geval ook móet worden ingetrokken, moet volgens de rechtbank een evenwicht worden gevonden tussen het belang van de exploitant van het windpark aan de ene kant, en het belang dat EU-lidstaten zich aan het Europees recht houden aan de andere kant. Het gaat er dan om of de exploitant mocht vertrouwen op de vergunningen die zij in 2018 heeft gekregen, maar ook over hoe lang het nog duurt totdat het gebrek in de landelijke regels is hersteld.


Overbruggingsregeling ook in strijd met Europees recht

 

De Nederlandse regering is met het ‘Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele’ aan de slag gegaan om alsnog een milieubeoordeling te maken voor de Nederlandse regels. In de tussentijd geldt er een tijdelijke regeling en de exploitant van Windplan Blauw en de gemeente Dronten vonden daarom dat alles nu goed geregeld is. Maar de rechtbank oordeelt dat de ‘tijdelijke overbruggingsregeling’ óok in strijd is met het Europees recht, omdat daarvoor net zo goed een milieubeoordeling had moeten worden gemaakt. Dat sluit aan bij de kanttekeningen die de Raad van State als adviseur van de regering eerder al meegaf.
 
Ondanks dat vindt de rechtbank dat er op dit moment nog geen reden is om de vergunningen in te trekken of op te schorten, vooral omdat volgens de planning van de regering begin 2024 de nieuwe regels mét milieubeoordeling zullen gelden. Die periode is relatief kort, terwijl de tijdelijke regels als ondergrens wel blijven gelden in de tussentijd. De rechtbank benadrukt wel dat dit oordeel geldt bij de huidige stand van zaken. Als de regering haar planning niet haalt of als er nieuwe rechtspraak komt over het Nevele-arrest, dan moet de gemeente opnieuw naar de zaak kijken. En bij een nieuwe beoordeling kan de bestuursrechter in de toekomst mogelijk tot een andere uitkomst komen. Dat betekent Windplan Blauw in Flevoland voorlopig door mag gaan.

 

Lees de volledige uitspraak hiernaast:


01/12/2022

Kijk donderdag 8 december 20:25 naar Zembla op NPO2

 

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Zembla zal een programma wijden aan windturbines waarin ook de industriële windturbines rondom Swifterbant aan de orde komen. Zembla zal o.a. aandacht besteden aan de informatievoorziening naar de burgers en het besluitvormingstraject.

Kijk vooral :  donderdag 8 december 20:25 op NPO 2


06/04/2021

“Het is tijd voor een nieuwe bestuurs-cultuur waarin de belangen van de burger voorop staan”.

Brief naar Tweede Kamer

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

“Het is tijd voor een nieuwe bestuurscultuur waarin de belangen van de burger voorop staan”. Dat is het credo van de Tweede Kamer in recente debatten. Op de zitting van de Raad van State op 6 april jl. werd duidelijk, dat deze nieuwe bestuurscultuur nog niet is doorgedrongen tot het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie zet de Raad van State aan tot het misbruik maken van Europees recht om de energiebedrijven te bevoordelen en de burger in de kou te laten staan.

Lees de brief hiernaast:


02/04/2021

Voorkom het windturbine syndroom

Publicatie van het DEI over gezondheid en energietransitie

De overheid besliste het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en industriële windturbines (IWT’s) te subsidiëren. Al vanaf het begin blijken dieren in de omgeving van IWT’s, zowel op land als in de zee, op de vlucht te slaan en vogels, vleermuizen en insecten door de wieken stuk te worden geslagen. Ook mensen krijgen gezondheidsproblemen: het ‘Windturbine syndroom’. Met dierexperimenteel en ander laboratoriumonderzoek zijn diverse afwijkingen aangetoond. Ook bij mensen zijn meetbare afwijkingen gevonden van het oor en in de hersenen, deels omkeerbaar, mogelijk deels blijvend.
De gebleken oorzaak van het windturbine syndroom zijn de door IWT’s opgewekte trillingen. Diepgaande evaluaties werden al uitgevoerd in het midden van de jaren 1980­90 door NASA.

Lees de volledige publicatie hiernaast:


02/04/2021

Windmolens in strijd met Europees recht

Interview mr. Peter de Lange

Er is groeiende weerstand tegen vrijwel alle vormen van duurzame energie, wind op land, grootschalige zonneparken en biomassa. Maar, telkens als burgers plannen aanvechten bij de rechter vangen ze bot. Volgens advocaat Peter de Lange, die tientallen rechtszaken over windmolens voerde, zou dat wel eens kunnen gaan veranderen. Hij stelt namelijk op basis van Europees recht dat de normen voor windmolens achterhaald en ondeugdelijk zijn. Als hij gelijk krijgt zal dat grote gevolgen hebben, niet alleen voor individuele windmolens maar ook voor het Klimaatakkoord en de RES.

Lees het interview hiernaast:


13/03/2021

Windbrekers informeren bewoners 

Bewoners die boven de normen overlast gaan ervaren van de industriële windturbines ontvangen brief.

Windbrekers Swifterbant informeren de bewoners die volgens de MER boven de normen overlast gaan krijgen van de nieuw te plaatsen industriële windturbines van Windplan Blauw. Overigens wil dat niet zeggen dat andere bewoners geen overlast zullen krijgen. Iedereen zal overlast gaan ervaren van de windturbines, maar die overlast valt binnen de (te hoog) vastgestelde normen. Wij ervaren dat veel inwoners niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de overlast die de windturbines ons gaan bezorgen. Het niet of onvoldoende informeren door de Gemeente Dronten en Windplan Blauw is de reden dat de  Windbrekers deze actie hebben ondernomen.

Lees de brief hiernaast:


08/03/2021

"Windplan Blauw in strijd met Europese regels"

De vergunningen voor de bouw van het grote windmolenpark ‘Windplan Blauw’ bij Swifterbant moeten worden ingetrokken.  

Alle vergunningen voor het windplan Blauw bij Swifterbant zijn al verleend door onder meer de gemeente en de provincie. Er moeten 61 molens komen met een tiphoogte tot 248 meter. Dat is het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Maar die vergunningen moeten nietig worden verklaard omdat ze in strijd zijn met Europese regels, zegt de Stichting. "Ik beroep mij op twee uitspraken van het Europese hof, waarbij vergunningen van vergelijkbare windparken nietig verklaard zijn. Onze overheden moeten zich aan die uitspraak houden", stelt advocaat Peter de Lange van de Stichting.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/222240/windplan-blauw-in-strijd-met-europese-regels

Bekijk de uitzending van Omroep Flevoland hiernaast:


26/02/2021

Nederland negeert Europese regels

Windbrekers verzoeken intrekking omgevings-vergunning(en) Windpark Blauw

Het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg heeft op 25 juni 2020 in de zaak Aalter en Nevele (ECLI:EU:2020:503) een belangrijke uitspraak gedaan betreffende o.a. Windmolenparken.  Kort gezegd mogen activiteiten met aanzienlijke milieugevolgen alleen worden vergund als vooraf met wetenschappelijke zekerheid is vastgesteld dat de gezondheid van de mens en diens leefomgeving wordt beschermd of verbeterd. Dit betreft zowel de volksgezondheid als de persoonlijke gezondheid van individuele omwonenden. Door mogelijke aantasting van de gezondheid van omwonenden wordt  inbreuk gemaakt op hun grondrechten. Dat betekent dat een rechtsgeldig toetsingskader voor de realisatie en exploitatie van het beoogde windpark ontbreekt. Windplan Blauw had niet vergund mogen worden. Er is namens Stichting Windbrekers een intrekkingsverzoek ingediend bij de gemeente Dronten. Een kopie van dit verzoek is eveneens verzonden naar 2 ministeries, Provincie Flevoland en Windplan Blauw.

Lees het gehele intrekkingsverzoek hiernaast:


22/02/2021

Windbrekers willen nú nulmeting

"Voorkom gezondheidsschade door laag-frequent geluid"

Nadat de gemeente Dronten herhaaldelijk gewezen is op mogelijke overlast van industriële windturbines dicht bij Swifterbant, lijkt de houding tegenover belangengroepen te veranderen. Dit heeft onder andere te maken met de bevindingen bij Windpark N33. Daar stelde de gemeente (Veendam) vorige maand vast dat deze turbines een bromtoon produceren. „Dit kan een enorme impact hebben op de gezondheid van omwonenden”, gaf de wethouder daar toe.

Voorzitter Ap de Boer van De Windbrekers stelt dat er in de gemeente Dronten tot nu toe veel te veel naar de financiële kant van de zaak is gekeken: „Dat kan gebeuren, het is mensenwerk, er kunnen fouten gemaakt worden.” De laatste tijd ziet ook hij een omslag. „Het lijkt erop dat de burger eindelijk in beeld komt.”

Foto: Ap de Boer namens de Windbrekers ©maartenheijenk.nl

Lees het gehele artikel op de site van De Drontenaar:


09/02/2021

Dronter politiek twijfelt

Raad plaatst steeds meer vraagtekens bij windmolens: "Mensen worden gillend gek"

„Het dreigt iets te worden waarvan niemand weet waar we zullen eindigen.” Dat zegt Foeke Bongers (Leefbaar Dronten) over de windturbines vlakbij Ketelhaven, Swifterbant en Biddinghuizen. Steeds meer fracties in de gemeenteraad beginnen zich af te vragen of het wel zo verstandig is geweest om industriële windturbines zo kort op de dorpen te plannen.

De vergunningen voor de windplannen Blauw en Groen zijn onherroepelijk. Toch wilden VVD en SP donderdag een debat over de gezondheidsklachten die kunnen ontstaan door laagfrequent geluid.

Lees het gehele artikel op de site van De Drontenaar:


08/12/2020

Gezondheidsschade t.g.v. windturbines

"Windmolens steeds krachtiger en te vaak dicht dichtbij woonwijken terwijl dat helemaal niet nodig is".

Hierbij wijzen wij u graag op de uitzending van EenVandaag die ingaat op de gezondheidsschade die Windparken te dicht bij bebouwing met zich meebrengen. Wij staan als gemeenschap op het punt om hier dezelfde fouten te maken, terwijl dat ook hier niet nodig is. Volgens het RIVM zal zeker 9% van de omwonenden ernstige hinder gaan ondervinden. In Swifterbant zal dat minimaal 600 inwoners treffen. Wie wil dat? 

Reparatie van plannen is nu nog mogelijk. Alle doelen zijn haalbaar in deze provincie zonder bewoners daar gezondheidsschade van te laten ondervinden.

Klik op onderstaande link om de uitzending van EenVandaag te bekijken. Laat uw stem horen en steun de Windbrekers.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/

 


06/12/2020

Windbrekers doen wederom beroep op participanten SwifterwinT

Windbrekers sturen kerstwens naar onze buren in het buitengebied; de participerende boeren in SwifterwinT.

Lees hiernaast de kerstwens die door de Windbrekers bij de participerende boeren van SwifterwinT is bezorgd. 


Participant SwifterwinT bezorgd om gezondheid

Akkerbouwer in Swifterbant weigert naar de notaris te gaan om te tekenen voor windturbine op zijn grond

SwifterwinT (op land) wil een start maken met de bouw van het windmolenpark WindplanBlauw, maar ziet zich gedwarsboomd door een van de participanten; een van de akkerbouwers uit Swifterbant die had beloofd de benodigde rechten op zijn grond te verlenen.  Echter weigert hij nu de daarvoor benodigde akten te ondertekenen en is daarom in kort geding voor de rechter gedaagd.

Een jaar of drie geleden is met alle betrokken grondeigenaren een zogenaamde vaststellingsovereenkomst gesloten. Deze houdt kortweg in dat er medewerking verleend zal worden .

De betrokken akkerbouwer geeft aan dat hij zich destijds onder druk gezet voelde om een handtekening te zetten. Nu er een windturbine op zijn eigen perceel in de nabijheid van zijn woning komt en een turbine op een aangrenzend perceel, maakt hij zich ernstige zorgen om zijn gezondheid. Het gaat om twee extra turbines die ten tijde van de ondertekening nog niet op de kaart stonden.

Volgens zijn advocaat "maakt hij zich oprecht zorgen over de effecten op zijn leefomgeving, door trillingen, geluidsoverlast en slagschaduw van de gevaarten".

Lees het gehele artikel op de site van De Stentor:


22/11/2020

Dringend verzoek aan minister Wiebes

54 organisaties, waaronder Windbrekers Swifterbant, verzoeken EZK subsidieloket "wind op land" te sluiten per 24 november a.s. ter voorkoming megaclaims tegen de Staat

Lees hiernaast de brief die naar minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en aan alle leden van de Eerste Kamer is verzonden. 

Door op het icoon rechtsboven te klikken, kunt u de brief vergroot openen.


11/10/2020

Nederland als harde schijf - Zondag met Lubach

Het grootste windmolenpark op land, maar niet voor 'onze' stroom

Het grootste windmolenpark op land is geopend, in de Wieringermeer. Het park zou bijna 400.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien, maar in plaats daarvan gaat de stroom grotendeels naar internationale datacentra (zoals Microsoft), die Nederland maar al te graag binnenhaalt. Om vervolgens groene stroom (certificaten) te 'kopen' in Denemarken. Snapt u het nog? Kijk hiernaast de uitzending van Arjen Lubach, waarin hij hier uitgebreid op ingaat. 


06/10/2020

Kort geding windmolenpark Drenthe - De Hofbar

Legt verwachte uitspraak kort geding bom onder alle windparken?

Problematiek met betrekking tot het bouwen van windmolenparken is niet alleen in Swifterbant aan de orde. Een voorbeeld is het windmolenpark in Drenthe, waarbij de procedures sterk lijken op de ervaringen in Swifterbant. Het NPO programma 'De Hofbar' kwam dinsdag 6 oktober met een uitzending vooruitlopend op het kort geding voor het windmolenpark in Drenthe. De uitspraak van dit kort geding wordt verwacht op donderdag 22 oktober 2020. 

Aflevering 6 oktober 2020 - Primeur: Kort geding voor windmolenpark in Drenthe
https://www.npostart.nl/POW_04779827