Raad van State 2 juli 2019

 

We moesten aanwezig zijn om 9.45 uur

De zitting vond plaats in Zaal 2 

Alle spelers waren aanwezig: Het ministerie van economische zaken en klimaat, de mensen van SwifterwinT, daarnaast de partijen die bezwaar hadden gemaakt zoals Dorpsbelangen Swifterbant en natuurlijk wij  windbrekers als appelanten(bezwaarmakers).

De groep windbrekers werd vertegenwoordigd door DoKK advocaten en daarnaast nog een privé persoon.

Er was een agenda opgesteld en de bedoeling van deze zitting was in het kort gezegd: Dat door de raad over de ingediende bezwaarschriften en de daarop door het ministerie geschreven antwoorden   vragen werden gesteld zodat de Raad de juistheid en duidelijkheid van de bezwaren kon vaststellen.

 1. Ontvankelijkheid:

Alle aanwezigen bezwaarmakers werden ontvankelijk bevonden.

 

 1. Het wijzigingsbesluit rijksinpassingsplan Windplan blauw:

Dit punt ging over of je door dit plan geraakt wordt. Ook hierop werd de bezwaren geaccepteerd.

 

 1. Procedure bezwaren:

Aan de orde kwam of het ministerie niet gefaald had in de termijn van indiening zienswijze aangezien de site een week niet bereikbaar was en ook men op vrijdag en maandag geen telefonisch contact kon maken. (Dit kan nog weleens een belangrijk punt zijn).

Ook was er gevraagd de termijn van bezwaar indienen met 12 weken te verlengen aangezien het ministerie lopende het zienswijze proces de locaties van de molens had gewijzigd, nl uit het bos

 

 1. Draagvlak:

Nadrukkelijk werd er door Dokk Advocaten gesteld dat er absoluut geen draagvlak is onder de inwoners van Swifterbant gezien de 2 petities zie er zijn geweest in het dorp met ruim 1400 unieke ondertekenaars.

 

 1. Regioplan keuze opschalen en saneren:

Hierop werd door het ministerie de noodzaak en de locatie keuze verdedigd

Door Dokk advocaten werd aangevoerd dat de keuze van de  locaties  gedaan waren op economische gronden en niet op de in het regioplan gesteld voorwaarden.

 

 1. Alternatieven:

       Door ministerie werd aangedragen dat die niet voldeden aan de criteria.

       Door Dokk advocaten werd de alternatieven naar voren gebracht zoals de Noorder tocht en

       de Kamperhoekweg en onderbouwde waarom deze uitermate geschikt waren voor  

       plaatsing van windmolens

 

 1. Milieueffectrapportage:
  Er werden vragen gesteld over hoe men de molens ging mitigeren.
  De laatste door het ministerie ingebrachte MER kwam aan de orde inclusief de geluidscontouren van het vliegveld. De appelanten vroegen uitstel om dit stuk alsnog te bestuderen en een aanvullend bezwaar te kunnen maken. Dit werd toegestaan en termijn van 10 dagen werd toegezegd (iets wat niet gebruikelijk is)

 2. Aantasting landschap:

Dit was een een belangrijk punt. Er werden door het Ministerie en Swifterwint een aantal foto’s  getoond. Deze presentatie werd gelijk aangevallen door ons en gelukkig konden we de presentatie Windmolens in vergelijking met de Eiffel toren en de kerktoren aanbieden als de echte werkelijkheid.

 

 9.  De hinder aspecten (geluid, slagschaduw, lichthinder, gezondheid).

Ook over dit punt, wat natuurlijk het belangrijkste voor ons was, hebben diverse mensen een verklaring kunnen afleggen.
Een ding was duidelijk Swifterwint en het ministerie geven toe dat er hinder is, maar daar wordt je niet ziek van.
Onze bewering daarentegen is dat je van constante hinder weldegelijk ziek wordt.
Aan de raad het oordeel.

Afsluitend werden nog de punten externe veiligheid en omgevingsvergunning behandeld

Al met al een hele lange dag van 10.00 uur tot 15.15 uur

Wij hebben ons best gedaan om de leefbaarheid van het dorp en de belangen van de inwoners van het dorp te verdedigen.

Hopelijk vind de Raad van State dat onze belangen op wegen tegen de economische belangen van  SwifterwinT